สถานีวัดสภาพอากาศ NEWS I

new1

 • เป็นเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศพร้อมบันทึกและส่งข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ
 • สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งเพื่อการใช้งานภาคสนามได้
 • โครงสร้างของเครื่องทนทานต่อการใช้งานภาคสนาม
 • มีหน่วยความจำภายในเครื่องสามารถบันทึกข้อมูลการอ่านค่าได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ค่า
 • ส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสาร GPRS/GSM เข้า Web Server, php, My SQL, http
 • สามารถปรับระยะเวลาที่ต้องการบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 วินาทีถึง 24 ชั่วโมง
 • สามารถปรับระยะเวลาในการส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสาร GPRS/GSM ได้ตั้งแต่ 10 นาทีถึง 24 ชั่วโมง
 • มีช่องรับสัญญาณต่างๆดังนี้

- มีช่องรับสัญญาณแบบ Resistance จำนวน 2 ช่อง

- มีช่องรับสัญญาณแบบ Digital serial interface จำนวน 1 ช่อง

- มีช่องรับสัญญาณแบบ Voltage จำนวน 3 ช่อง


20090420DataStation

 •  มีแรงดันสำหรับจ่ายให้เซ็นเซอร์ดังนี้

+ 3.3 V, + 5 V, + 12 V

 • มีช่องส่งสัญญาณเพื่อการแจ้งเตือน หรือควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง (Control / Alarm Channel) จำนวน 1 ช่อง
 • สามารถ ใช้งานร่วมกับหัววัดสภาวะแวดล้อมต่างๆเช่น หัววัดความชื้นดิน, หัววัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ, หัววัดอัตตราการไหล, หัววัดค่าความเข้มแสง, หัววัดค่าความเร็วและทิศทางลม, หัววัดปริมาณน้ำฝน, หัววัดค่าความกดอากาศ ได้ เมื่อมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม
 • มีซอฟแวร์ช่วยในการกำหนดเงื่อนไขการทำงาน และประมวลข้อมูลภายในใต้ Windows แสดงข้อมูลที่บันทึกได้ในแบบตารางตัวเลข
 • มีเวปเพจที่สามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปใช้งานได้แสดงผลในแบบตาราง และกราฟ สามารถสร้างรายงานข้อมูลได้

20090420DataStation2

 

ส่วนประกอบ สถานีวัดสภาพอากาศ NEWS I

 
 1. อุปกรณ์วัดความเข้มแสง
 2. อุปกรณ์วัดทิศทางลม (degree)
 3. อุปกรณ์วัดความเร็วลม
 4. ถังวัดปริมาณน้ำฝน
 5. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น
 6. แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์
 7. กล่องควบคุม
 8. เสาติดตั้งอุปกรณ์
 9. เสาอากาศ
news1 002

 

คุณสมบัติ สถานีวัดสภาพอากาศ  NEWS I

 
 • มีหัววัดอุณหภูมิและความชื่นสัมพัทธ์ของอากาศ โดยติดตั้งไว้ในชุดป้องกันแสงแดด จำนวน 1 ชุดมีคุณสมบัติดังนี้

- มีหัววัดความชื่นสัมพัทธ์ของอากาศในช่วง 0 ถึง 100 % RH, มีค่าความผิดพลาด + 2% ในช่วงการวัดที่ 10 % RH ถึง 90 % RH

- มีหัววัดอุณหภูมิของอากาศในช่วง -40 ถึง 120 °C มีค่าความผิดพลาด + 0.1 °C

 • มีชุดวัดปริมาณน้ำฝนแบบ Tipping-bucket จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นถังวัดปริมาณน้ำฝนที่มีความไว 0.2 mm. ต่อการกระดก 1 ครั้ง มีค่าความผิดพลาด + 4% ที่ปริมาณน้ำฝน 0.2 mm ถึง 50 mm ต่อชั่วโมง และมีค่า  ความผิดพลาด + 5% ที่ปริมาณน้ำฝน 50 mm ถึง 100 mm ต่อชั่วโมง

- สามารถวัดค่าปริมาณน้ำฝนได้ในช่วง 0.0 mm ถึง 999.8 mm

- มีพื้นที่รับน้ำฝน 214 cm² ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 165 mm สูง 240 mm

 • มีเซ็นเซอร์วัดความเร็วและทิศทางลมมีคุณสมบัติดังนี้

- สามารถความเร็วลมในช่วง 1.5 ถึง 79 m/s(5 ถึง 282 km/h) ความละเอียด 0.1 m/s 1 km/h มีค่าความผิดพลาด + 5%

- สามารถวัดทิศทางลมได้ 0° ถึง 3ุ60 ° มีค่าความผิดพลาด + 7%

 • มีเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง PAR(Photo synthetically Active Radiation) มีคุณสมบัติดังนี้

- วัดแสงในช่วง 400 nm ถึง 60 nm

- ย่านการวัด 0 ถึง 5000 µmol/m²s ค่าความผิดพลาด 6%

 • มีเซ็นเซอร์วัดพลังงานแสงมีคุณสมบัติี้ Pyranometers (W/m2)

- วัดแสงในช่วง 305 nm ถึง 2800 nm W/m² (50%)

- ย่านการวัด 0 ถึง 2000 W/m²

 • มีเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน
 • เสาสำหรับติดตั้งชุดตรวจวัดสภาพอากาศ ขนาดความสูง 2 เมตร ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อติดตั้ง ในสถานที่ต่างๆได้
 • ชุดควบคุมติดตั้งในกล่องกันน้ำขนาด 290x270x140 mm พร้อมชุดสำหรับติดตั้งบนเสาหรือในอาคาร
 • มีคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
 • รับประกันคุณภาพการใช้งานนาน 1 ปี
 • ผู้จำหน่ายเป็นเจ้าของและผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ผู้จำหน่ายเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และมีความสะดวกในการให้บริการหลังการขาย