เกี่ยวกับ เรา

ประวัติไรซิงซอร์ซ

Rising Source ก่อตั้งขึ้นมาโดยการรวมตัวของวิศวกรที่มีใจรักงานด้านวิศวกรรม ด้านวิศวกรรมมามากกว่า10 และมีความชำนาญหลาย สาขาอาชีพเช่น วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ โดยมีประสบการณ์งานวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และมีผลงานด้านออกแบบ วิจัยและพัฒนากลุ่มสินค้าไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ระบบปรับอากาศ ระบบโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า งานโยธา งานเครื่องกล และ ระบบสุขาภิบาลในสถานีบริการน้ำมันในประเทศไทย

วิสัยทัศน์

Rising Source เป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้านวิศวกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ในระดับประเทศโดยมีเป้าหมาย ที่จะ เพิ่มกลุ่มลูกค้าโดยให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกสาขา และทุกภูมิภาคของประเทศ ไทย ภายใน 3 ปี ข้างหน้า

พันธกิจ

Rising Source ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพื่อมุ่งสู่การให้บริการ การสร้างงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยสูงสุด โดยจะใช้ทรัพยากร เครื่องมือ ความรู้ บุคลากร และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด